Interviu cu Daniel Marian Dragne, președintele Patronatului Serviciilor de Protecție și Securitate Civilă

 

Domnule președinte, care e opinia membrilor patronatului pe care il reprezentați referitoare la aplicabilitatea prevederilor H.G. 1183/08.11.2021, prin care, practic firmele private de pompieri si de securitate sunt in imposibilitatea de a-si desfășura activitatea, conform contractelor încheiate cu instituții publice, agenți economici de stat sau privați?

O serie de operatori economici dar și instituții publice, care se supun prevederilor Legii 307/2006, cu modificările si completările ulterioare, respectiv a art. 19 lit. i, m, n precum și a art. 32 alin (5), art 33, art. 34, art. 39 alin (1)  au informat membrii patronatului nostru asupra prevederilor H.G. 1183/08.11.2021, Anexa 3, art. 12, aliniatul 4: ,,Accesul persoanelor, cu excepția angajaților, a participanților în cadrul procedurilor judiciare, disciplinare, contravenționale, administrativ-jurisdicționale și a celor administrative din motive de ordine și siguranță publică, a persoanelor care necesită servicii medicale și prestații sociale, precum și a persoanelor care se deplasează la centrele de vaccinare în vederea administrării unei doze de vaccin, în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatoriilor economici cu capital public este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.”.

La acest moment, baza legală invocată, și prevederile următoare din legislația specifică, respectiv Legea 307/2006:

       Art. 19 Administratorul sau conducătorul instituției, după caz, are următoarele obligații principale:

….lit. i) să asigure, conform criteriilor de performanță elaborate potrivit art. 33 alin. (3), constituirea, cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgență privat, precum și funcționarea acestuia;

  1. m) să asigure utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant;
  2. n) să asigure pregătirea şi antrenarea serviciului de urgenţă privat pentru intervenţie;

Art. 32 …alin (5) Prin excepţie de la prevederile art. 19 lit. i), obligaţia operatoriilor economici şi instituţiilor de a constitui servicii de urgenţă private poate fi îndeplinită şi prin încheierea unui contract cu un serviciu de urgenţă privat, capabil să intervină operativ şi eficace pentru stingerea incendiilor.

Art. 33   (1) Serviciile de urgenţă voluntare/private sunt structuri specializate, altele decât cele aparţinând serviciilor de urgenţă profesioniste, organizate cu personal angajat şi/sau voluntar, în scopul apărării vieţii, avutului public şi/sau a celui privat împotriva incendiilor şi a altor calamităţi, în sectoarele de competenţă stabilite cu avizul inspectoratelor.

(2) Serviciile de urgenţă voluntare/private au în structură compartiment sau specialişti pentru prevenire, formaţii de intervenţie şi, după caz, dispecerate, ateliere de reparaţii şi de întreţinere.

(3^1) Constituirea serviciilor de urgenţă voluntare are la bază principiile complementarităţii răspunsului în situaţii de urgenţă, reducerii timpului de răspuns, principiul cooperării la nivel local şi al implicării comunităţii.

Art. 34  Serviciile de urgenţă voluntare/private au următoarele atribuţii principale:

a)desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

  1. b) verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice şi dispoziţiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor, în domeniul de competenţă;
  2. c) asigură intervenţia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de urgenţă.

Art. 39 alin (1) Personalul angajat al serviciilor de urgenţă voluntare/private se încadrează în condiţii de muncă similare personalului serviciilor de urgenţă profesioniste.

precum și cele ale Ordonanței de Urgență 21/2004 aprobata prin Legea 15/2005, cu completarile și modificarile ulterioare:

,, ART. 43 Serviciile publice pentru situaţii de urgenţă şi celelalte forţe, organe şi organizaţii prevăzute în regulamentele, planurile, programele şi documentele operative pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă răspund, potrivit dispoziţiilor legale, de îndeplinirea acţiunilor, măsurilor, funcţiilor de sprijin şi sarcinilor ce le revin.,,

stabilesc în sarcina serviciilor private, indeosebi, o serie de responsabilități care nu pot fi îndeplinite ,,de peste gard,, cum ar indica această hotărâre de guvern. Reamintesc că, la momentul acesta, nu avem un act normativ care să impună această obligație de a-ți desfășura activitatea la locul de muncă numai cu vaccinul indicat de autorități, iar o adăugare la actele normative sub această formă, o considerăm cel puțion inadecvată. Bineînțeles că, la momentul stabilirii prin lege a unui cadru unitar, și nu guvernat de excepții, atunci se vor stabili de angajatori măsurile specifice.

Cum poate fi interpretat rolul structurilor private/voluntare în tabloul operativ al asigurării securității cetățeanului ?

Menționez că în prevederile pct. 3.1 din STRATEGIA Ministerului Administraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale aprobata prin HOTĂRÂRE nr.196 din 17 martie 2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale, serviciile de pompieri fac parte din fortele complementare de ordine si siguranta publica (nefăcându-se distincția între serviciile profesioniste și cele voluntare/private)

Apreciem faptul că această gamă de servicii care asigură intervenţia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de urgenţă, este supusă regimului de exceptare stabilit de cei în drept prin hotărârea menționată în preambul. Este evident că nu suntem în măsură să decidem noi la nivelul patronatului, modul în care se asigură nivelul de securitate la incendiu, pentru obiectivele asigurate, dar opinia noastră profesională bazată pe activitatea desfășurată anterior este aceea că nu trebuie scăzut acest nivel sub nicio formă.

Având în vedere cele prezentate, care sunt actiunile pe care Patronatul pe care il reprezenati urmeaza să le întreprindă?

Am solicitat să ne fie comunicată poziția oficială a Departamentului pentru Situații de Urgență, având în vedere rolul șefului DSU ca și comandant al acțiunii, referitoare la modul de interpretare a acestui articol, art. 12 alin (4) din Anexa 3 la H.G. 1183/2021 în referire la desfășurarea activității de către serviciile de pompieri privați din România pe timpul stării de alerta potrivit actului normativ menționat, pentru a fi transmisă membrilor patronatului.

În același timp, am dorit să ni se precizeze dacă în calitate de vicepresedinte al Comitetului Național pentru Situații de Urgență, dr. Raed Arafat va ridica această problemă spre a fi analizată și soluționată astfel încât serviciile esențiale pentru populație (intervenție pentru situații de urgență, salvare persoane, acordare prim ajutor, etc) să nu fie condiționate de vaccinarea obligatorie, în condițiile în care, așa cum este stipulat in actul normativ menționat anterior, angajații statului ce desfășoară astfel de activități sunt exceptați.

Menționez că acest demers l-am făcut deja la data de 09.11.a.c, însă până la această dată nu am primit niciun răspuns, deși situația ar fi impus un răspuns cu celeritate, spunem noi.

Domnule Președinte, vă mulțumim mult pentru interviul acordat și vă așteptăm cu răspunsul decidenților.

Și eu vă mulțumesc pentru interesul acordat acestei nobile meserii, plină de sacrificii, cum este cea de pompier: voluntar, profesionist sau privat, după caz.