„Prin cuvinte, mintea prinde aripi” (Aristofan), iar călătoria în lumea lexemelor din limba română continuă.

O ironie filologică a fost remarcată de Ana Blandiana care a afirmat: „Între pasiune și suferință asemănarea este atât  de mare, încât de-a lungul timpului, oamenii au ajuns să le confunde și să le boteze cu același cuvânt: patimă, a pătimi.

Labirintul cuvintelor ne provoacă, descoperim noi îmbinări de termeni, sensuri diferite. Cum se scriu corect? De pildă, notăm bunăstare cu sensul prosperitate (Bunăstarea multor oameni din lumea satului a sporit.), dar scriem în două cuvinte bună starestare bună (Locuința bunicilor este în bună stare.) Vom scrie cu cratimă- cuvintele bună-credință, bună-creștere, bună-cuviință (purtare bună), rea-credință, rea-voință, bun-platnic, rău-platnic.

Odată/ O dată/ Odată ce/ Odată cu/ Deodată/ De o dată/ Dintr-odată

Recurgem la varianta odată când sensul este cândva ( A fost odată ca niciodată.), dar vom scrie două cuvinte când ne raportăm la o singură dată sau la o zi  calendaristică (Îți mai spun doar o dată./Am notat o dată greșită în jurnal.)

Formele corecte sunt odată ce/ odată cuOdată ce ai recunoscut, greșeala este iertată.  A  venit odată cu tine/ Odată și odată tot vei veni.

Deodată/ De o dată? Cea dintâi variantă se utilizează când este sinonim cu brusc, cu subit, pe neașteptate. La a doua structură putem apela pentru a reliefa o dată din calendar.

Dintr-odată/ Dintr-o dată? Varianta corectă este prima (Dintr-odată, a  început a picta ce simțea).

Grafia alt fel corespunde unui grup nominal (substantiv- adjectiv) cu semnificațiile un  fel diferit, de alt soi (A comandat alt fel de mâncare). Adverbul altfel are sensul altminteri, altcumva, în alt mod, în caz contrar (El se comportă altfel  față de mine/ A procedat altfel față de voi/ Vino imediat, altfel vom avea probleme!),  iar ca adjectiv este invariabil ( Școala Altfel /o gramatică altfel/ Mi-aș fi dorit altfel de viață).

De altfel  este o  locuțiune adverbială cu sensul de altminteri (De altfel, am învățat să privesc lumea prin ochi de copil.), iar altfel de este o locuțiune adjectivală sinonimă cu diferit (Altfel de oameni îmi transmit calm.)

Cumsecade vs cum se cade – utilizăm prima variantă ca adjectiv invariabil (om cumsecade, oameni cumsecade), cea de-a doua este o grupare verbală – Oamenii disciplinați fac totul cum se cade (cum se cuvine),  Era bine să știi cum se cade în acest joc. (forma verbală reflexivă de la verbul a cădea).

Decât/ De câtdecât este un cuvânt compus ce se utilizează cu valoare comparativă      (Este mai atentă decât voi.), dar și cu valoare restrictivă ( Nu au participat decât două echipe din cele trei calificate / N-ai decât  să nu mai vii!).

Norma recomandă evitarea cuvântului decât în propoziții afirmative și înlocuirea sa cu numai sau doar (Am doar două texte scrise. Nu am decât două texte scrise.)

Notăm de cât în două cuvinte  în contexte de tipul: De cât timp ai nevoie pentru a finaliza articolul?/ Nu știu de cât capital dispune./ Vorbește numai de cât câștigă lunar.

Întruna/ într-una  Adverbul întruna este folosit cu sensul încontinuu (De trei zile plouă întruna.), iar al doilea grup se utilizează în exemple de tipul: Cheia este într-una dintre cutii./ Va merge într-una din zile la bunici.

Încontinuu/ în continuu   Primul termen este sinonim cu adverbul neîncetat ( Aleargă încontinuu), a doua variantă reprezintă o prepoziție și un adjectiv, se utilizează mai rar, un exemplu este: Se află în continuu progres.

Cuvintele sunt încărcate uneori de ambiguitate, iar dezambiguizarea se poate realiza prin asocieri, prin indicații, farmecul lor se regăsește tocmai în nestatornicie, în schimbarea ce vine odată cu trecerea anilor.

Bibliografie: Vintilă Rădulescu, Ioana, coordonatoare, DOOM, ediția a III-a, editura Univers Enciclopedic Gold, 2021

 

Rubrica realizată de Profesor Aurelia Gheorghe